Tüzük

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ VAKFI TÜZÜĞÜ

BÖLÜM:     1-Kuruluş ve Amaç:

MADDE:     1- Vakfın Adı:

                   Bu vakfın senedi altında imzası bulunanlar tarafından AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ VAKFI ismi ile kurulmuştur.

 

         MADDE:     2- Vakfın Merkezi:

 

                   Vakfın merkezi Bolu İli Göynük İlçesi, merkezi olan Göynük Kasabasıdır. (Şehridir)

                   Vakıf Mütevelliler heyetinin bu yolda vereceği kararla yetkili makamın izni ile yurt içinde şube açabilir.

 

         MADDE:     3- Vakfın Amacı:

                   Fatih Mehmet ismi ile andığımız Sultan İkinci Mehmet Han’ın hocası ve İstanbul Fethinde hazır olan zamanın büyük âlimi, hekimi, Mutasavvıf Akşemsettin Hazretlerinin hatırasını anmak ve hayatı üzerinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak, yaptırmak ve bu büyük Türk Mütefekkir, Âlim, Mutasavvıfın Türk-İslam tevekkülü anlayışını bu tefekküre uygun gayret ve hizmetlerini anlamak, anlatmak, araştırmak, tanımak ve tanıtmak, gayret ve hizmetlerinde bulunup yeni nesillere Akşemsettin Hazretlerinin örnek ve vasfını anlatıp, öğrenmek vakfın gayesidir. Bu gayeler çerçevesinde ve ayrıca vakfı;

 

         A:      Geçmişten günümüze intikal eden Cami, Türbe ve çevrelerini şehrin tabii yapısı içinde bu konudaki mevzuatın usullerine uygun olarak korumak, onarmak, resmi ve özel kuruluşlarla da iş birliği yaparak diğer eski eser ve evlerde vakıf bünyesine kazandırılıp, amaca uygun bir şekilde kullanmak, mütevelli heyetinin onayı ile Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün tavsiye edeceği yerlere mescit ve camiler yaptırmak, bu tür faaliyetlere yardımcı olmak,

 

         B:      Mütevelli heyetinin tasdiki ile her derecede öğrenim gören Türk çocuklarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, iskân, iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkân ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar açmak, burslar vermek yarışmalar düzenlemek, mükâfatlar ihdas etmek, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak,

 

         C:      Akşemsettin Hazretlerini ve İlçemizi ziyarete gelen misafirlere tanıtım ve sosyal hizmetler vermek gayesiyle menkul, gayrimenkul ve diğer gerekli malzemelerin alımı ve bu konuda bağış yapılmasını sağlamak,

 

         D:      Semtin ve çevrenin fakir ve kimsesiz, bakıma muhtaç kişiler olmak üzere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, vakfın imkânlarıyla diğer benzer kuruluşların yardımı ile çalışacak aş evi kurmak, hastalara yardımcı olmak, sünnet olacak çocukları sünnet ettirmek,

 

         E:      Mütevelli heyeti kararı ile iktisadi müesseseler kurmak, ortak olmak, bu vesile ile de vakıf amaçlarına yönelik faaliyetleri daha rahat yürütmek.

 

MADDE:         4- Vakfın Amacına Ulaşmak İçin Yapabileceği Tasarruflar:

                   Amacına ulaşmak için vakıf kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke, mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa,

                   Vakfın mal varlığına dâhil bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak kaydıyla vaki, bağış veya vasiret, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları, paraları vs. değerleri idare ve tasarrufa, harcamaya,

                   Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya aşacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa,

                   Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla iş birliği yapmaya, yetkili makamın izni ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile veya vakfın mal varlığına dâhil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa,

                   Taşınır, taşınmaz gayrimenkullerin intifa, sübkuna gibi mülkiyetinin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,

                   Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehini dâhil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, bu hakları kullanmaya,

                   Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır veya taşınmaz malların rehin göstermeye ve sair teminat iaresine,

Sitede kullanılan tüm içerik Akşemseddin Hazretleri Vakfı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz.